Deport Nedir?

pasaport-deport-nedir

Hakkında sınır dışı etme kararı bulunan bir yabancının kendi ülkesine, transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye çıkışının yaptırılmasıdır.
Hakkında deport kararı alınan bir yabancıya veya legal temsilcisine ya da avukatına, sınır dışı kararı yasal gerekçeleriyle beraber tebliğ edilir.
Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde bu konuya bakmak üzere yetkilendirilmiş idare mahkemesine müracaat edebilir.
Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna müracaat edilmesi hâlinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.

Deport Nasıl Kaldırılır? Cezası Nasıl Ödenir?

deport-alanya-avukat-nedir
deport-alanya-avukat-nedir

Hakkında deport işlemi uygulanarak ülkemize girişi yasaklanan yabancıların yasaklı oldukları süre içinde tekrar ülkemize gelmek istemeleri halinde birtakım işlemleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
Turistik vizeler dışındaki haklı talepler (öğrenim, aile birleşimi, mahkemesinin görülmesi, rehabilitasyon, gayrimenkulün olması vb. gibi) doğrultusunda gerekli araştırmalar yapılmakta ve sonuçlandırılmaktadır.

Kimler Hakkında Deport Etme Kararı Alınır?

pasaport-deport-nedir
pasaport-deport-nedir

5237 sayılı Yasanın 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancılar hakkında,
Terör örgütü yöneticisi, azası, destekleyicisi veya çıkar emelli suç örgütü yöneticisi, azası veya destekleyicisi olan yabancılar hakkında,
Türkiye’ye giriş, vize ve oturum izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve düzmece evrak kullanan yabancılar ile ilgili,

Türkiye’de bulunduğu müddet zarfında geçimini yasal olmayan yollardan sağlayan yabancılar ile ilgili,
Kamu düzeni veya kamu güvenliği veyahut kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancılar ile ilgili,
Vize veya vize muafiyeti müddetini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilen yabancılar ile ilgili,
Oturum izinleri iptal edilen yabancılar ile ilgili,
Oturum izni bulunup da müddetinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan oturum izni müddetini on günden fazla ihlal eden yabancılar ile ilgili,
Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar ile ilgili,

Türkiye’ye legal giriş veya Türkiye’den legal çıkış kararlarını ihlal eden yabancılar ile ilgili,
Türkiye’de giriş yasağı bulunmasına karşın Türkiye’ye geldiği belirlenen yabancılar ile ilgili,
Beynelmilel savunma müracaatı reddedilen, beynelmilel savunmadan hariçte tutulan, müracaatı kabul edilemez olarak değerlendirilen, müracaatını geri çeken, müracaatı geri çekilmiş sayılan, beynelmilel savunma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Yasanın diğer kararlarına göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayan yabancılar ile ilgili,
Oturum izni uzatma müracaatları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayan yabancılar ile ilgili,
Beynelmilel müessese ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilen yabancılar ile ilgili,

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri dahilinde oldukları değerlendirilen beynelmilel savunma müracaat sahibi veya beynelmilel savunma statüsü sahibi kişiler ile ilgili uluslararası savunma işlemlerinin her mertebesinde sınır dışı etme kararı alınabilir.

Türkiye’yi Terke Çağrı Nedir?

Haklarında deport etme kararı alınan yabancılara, sınır dışı etme kararında belirtilmek kaydıyla, Türkiye’yi terk edebilmeleri için 15 günden az olmamak üzere 30 güne kadar süre tanıyan (çıkış izin belgesi ile) ve bu süre içinde kolluk personeli refakat etmeksizin ülkemizi ayrılmalarını isteyen uygulamayı dile getirmektedir. Türkiye’yi terke çağrı edilen yabancıların, bu süre içinde oturum izni veya çalışma iznine başvuru yapmaları mümkün olmamaktadır.

Türkiye’yi Terke Çağrı Hangi Yabancılara Uygulanmaz?

Haklarında deport kararı alınan yabancılardan kaçma ve kaybolma riski bulunanlara, legal giriş veya legal çıkış kaidelerini ihlal edenlere, düzmece evrak kullananlara, asılsız evraklarla oturum izni almaya çalışanlara veya aldığı belirlenenlere, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlara, terör örgütü yöneticisi, azası, destekleyicisi veya çıkar emelli suç örgütü yöneticisi, azası veya destekleyicisi olanlara bu usul uygulanmaz.

Sınır Dışı Etme Kararı Alınmayacak Yabancılar Kimlerdir?

Hudut dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, eziyete, insanlık dışı veyahut onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı ile ilgili ciddi emare bulunan yabancılar ile ilgili,
Ciddi sağlık meseleleri, yaş ve gebelik vaziyeti sebebiyle seyahat etmesi riski görülen yabancılar hakkında,
Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi olanağı bulunmayan yabancılar hakkında,
Mağdur destek sürecinden faydalanmakta olan insan ticareti mağdurları yabancılar hakkında,
Tedavileri bitinceye kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları yabancılar hakkında, sınır dışı kararı alınmaz.

Bu kişilerden, belli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları istenebilir.
Ayrı olarak;
Vizesi veya oturum izinleri iptal edilenlerden 10 gün içinde çıkış yapmak üzere kendiliğinden sınır kapılarına gelen yabancılar hakkında,
Vize veya vize muafiyeti süresini 10 günden fazla aşanlardan çıkış yapmak üzere kendiliğinden sınır kapılarına gelen yabancılar hakkında,
Vize alarak veya vize muafiyetiyle gelen ve ikamet izni talepleri reddedilenlerden vize süresi veya vize muafiyeti sürelerini kullanan yabancılar hakkında,
Oturum izni bulunup da süresinin bitmesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan oturum izni müddetini 10 günden fazla ihlal edenlerden çıkış yapmak üzere kendi kendine hudut kapılarına gelen yabancılar ile ilgili,

Oturum izni uzatma müracaatları reddedilenlerden, 10 gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlardan çıkış yapmak üzere kendi kendine hudut kapılarına gelen yabancılar ile ilgili,
Beynelmilel savunma müracaatını geri çeken veyahut geri çekmiş sayılan yabancılardan dava hakkından feragat ettiğini ve gönüllü olarak ülkesine dönmek istediğini yazılı olarak beyan eden yabancılar ile ilgili,
Beynelmilel savunma müracaatını geri çeken veyahut geri çekmiş sayılan yabancılardan dava hakkından feragat ettiğini yazılı olarak beyan eden ve Yasanın diğer kararlarına göre Türkiye’de kalma hakkı bulunan yabancılar ile ilgili,
Mahkemece net karar verilene kadar, Beynelmilel savunma müracaat sahiplerinden kabul edilemez müracaat ve hızlandırılmış değerlendirme çerçevesinde yargı yoluna müracaat eden yabancılar ile ilgili, hudut dışı etme kararı alınmaz.

Ülkemize girmek isteyen yabancılar ile ülkemizden çıkış yapmak vaziyetinde olan yabancıların, açık olan hudut kapılarımızdan, geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen evraklarla giriş/çıkış yapmaları gerekmektedir.
Ülkemizden çıkış yapacak olan yabancılardan yanlarında geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen evrak bulunmayanların, kendi temsilciliklerinden evrak alarak (pasaport veya seyahat belgesi gibi) bu evrakla çıkış yapabilirler.
Ülkemize giriş/çıkış yapacak yabancıların pasaport veya pasaport yerine geçen evrak veyahut evrakları ile diğer evrakları, ülkemize giriş/çıkış sırasında görevlilere gösterme zorunlulukları bulunmaktadır.

Deport Sorgulama

Ülkemize giriş yapan yabancılar ile ilgili, yabancının ülkemize girişine müsaade edilmeyecek kişilerden olduğuna yönelik kuşku duyulması halinde, kolluk birimleri tarafından teferruatlı bir inceleme yapılabilir. Bu işlemler esnasında yabancının vaziyeti araştırılır ve bu kontrol işlemi en fazla dört saat içinde bitirir. Bu müddete adli işlemlerde geçen müddet dâhil değildir. Şayet dört saatlik süre aşılacaksa yabancının rızası aranır. Kapsamı geniş kontrol süresi içinde yabancı ülkesine dönebileceği gibi ülkeye kabulle alakalı işlemlerin sonuçlanmasını da bekleyebilir.
Ülkemize girişlerine müsaade edilmeyecek kişilerden olduğu belirlenen yabancılar, kabul edilemez yolcu olarak işlem görür ve bu yabancılar ihtiyaç duyulan bildirim yapılarak ve ülkeden ayrılış işlemleri için taşıyıcı firmayla ihtiyaç duyulan koordinasyon sağlanarak ülkemizden çıkartılırlar.

Ülkemize Giriş Yapılmasına İzin Verilmeyecek Olan Yabancılar
Pasaportu, pasaport yerine geçen evrakı, vizesi veya oturum ya da çalışma izni olmayanlar ile bu evrakları veya izinleri hileli yollarla edindiği veya düzmece olduğu anlaşılanlar, vize, vize muafiyeti veya oturma izni müddetinin bitiminden itibaren en az altmış gün müddetli pasaport veya pasaport yerine geçen evrakı olmayanlar, Türkiye’ye girişleri yasaklı olanlar, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından mahzurlu görülenler, kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşıyanlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca, suçluların geri verilmesine asal olan suç veya suçlardan maznun olanlar ya da kararlı bulunanlar, ülkemizde kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası bulunmayanlar, Türkiye’ye giriş, Türkiye’den geçiş veya Türkiye’de kalış emelini haklı nedenlere dayandıramayanlar, kalacağı sürede, yeterli ve düzenli parasal olanağa sahip olmayanlar, vize ihlalinden veya evvelki oturum izninden doğan veyahut 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü İle ilgili Yasaya göre takip ve tahsil edilmesi şart olan alacakları ödemeyi kabul etmeyenler veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Yasanına göre izleyen borç ve cezalarını ödemeyi kabul etmeyenlerin ülkemize giriş yapmalarına izin verilmezler ve geri gönderilirler.

Giriş Yasağı Nedir?

Yabancının ülkemize giriş yapmasının engellenmesi, girişine izin verilmemesi demektir. Giriş yasağı olan bir yabancının ülkemize normal koşullarda giriş yapması, ancak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, yabancının giriş yasağının kaldırılması, giriş yasağı gizli kalmak kaydıyla da yabancının belirli bir müddet için Türkiye’ye girişine müsaade edilmesi olasıdır.
Ülkemiz dışında olup da kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye’ye girmesinde mahzur görülen yabancıların ülkeye girişleri yasaklanabilir.
Ülkemizden sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişleri yasaklanır.

25 Replies to “Deport Nedir?”

 1. Geri bildirim: mazhor4sezon
 2. สล็อต ทดลอง เล่น ฟรี สล็อตพีจี ของเราได้ทำการคิดค้น รวมทั้งปรับปรุงระบบ ปาก ทางเข้า สล็อตPG SLOTออโต้ ที่เน้นย้ำแบบอัตโนมัติ สามารถทำรายการได้ด้วยตัวเอง เล่นผ่านเว็บ pg

 3. slotpg a new style that appeals to players The best online casino games One stop service in entertainment and multiple rewards. Online slot are not difficult to play. Real payment, every baht, every money.

 4. สมัคร pgslot ยอดเยี่ยมเกมออนไลน์ สล็อตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบใหม่ปัจจุบัน ของโลก สมัครเล่น pg slot วันนี้รับโบนัส แรกเข้า 100% โดยทันที โบนัส 50% สำหรับสมาชิกใหม่

 5. pg slot ทดลอง เล่น เกมสล็อตออนไลน์จากค่ายดังอย่าง PG SLOT ที่เว็บ สล็อตออนไลน์อันดับ 1 อย่าง PG-SLOT.GAME ของเรานำมาให้ลูกค้าทุกท่านได้ทดลองเล่นก่อนที่จะไปเดิมพันจริงๆจัง

 6. 9slotgame ที่ดีที่สุดเป็นเกมสล็อตออนไลน์ที่มีความเป็นเลิศและเชื่อถือได้สูงในตลาดเกมออนไลน์ โดยมีอะไรที่พิเศษบนเกมนี้หลายอย่าง อย่างเช่น การดีไซน์ PG

 7. เล่นเกมสล็อตออนไลน์ยังไงก็ไม่เเตก ไม่เข้าสปินสักที่ ปัญหาเหล่านี้จะหายไป แก้ปัญหา ปั่นสปินไม่แตก หลายครั้งผู้เล่นหลายคนอาจจะประสบปัญหาเล่นเกมสล็อตออนไลน์ไม่ได้ผลกำไร เพราะ เกมที่เล่นนั้นติดบัคหรือมีปัญหาสปินไม่เเตก เพราะฉะนั้น ผู้เล่นจำเป็นจะต้องเลือกเล่นเกมสล็อตออนไลน์ที่เหมาะกับทุนของตัวเอง เพื่อการทำกำไรที่ง่ายยิ่งขึ้น.

 8. รวมสล็อตทดลองเล่นเกมใหม่ล่าสุด เว็บพนันนออนไบน์เปิดใหม่ระบบทันสมัย โปรโมชั่นสุดคุ้มมากมาย ระบบ ฝากถอน ออโต้ แอดมินบริการตลอด 24ชม สมัครวันนี้รับโบนัสทันที 100%

 9. สล็อตเว็บตรง2023 เว็บพนันนออนไบน์เปิดใหม่ระบบทันสมัย โปรโมชั่นสุดคุ้มมากมาย ระบบ ฝากถอน ออโต้ แอดมินบริการตลอด 24ชม สมัครวันนี้รับโบนัสทันที 100%

 10. สนุกไปกับเกมหลากหลายเล่นได้ไม่มีซ้ำภาพและเสียงสมจริงระบบออโต้ทำรายการสะดวกมากmega gameเน้นมอบความสนุก ความเพลิดเพลิน และประสบการณ์สุดพิเศษผลกำไรมอบให้คุณแบบไม่มีสิ้นสุดเว็บเราเป็นที่นิยมอย่างมากแค่มีอินเทอร์เน็ตก็เล่นได้ทันทีที่ท่านต้องการ

 11. reddragon888 เปิดบริการแบบเป็นทางการสำหรับเว็บไซต์ผู้ให้บริการปากทางเข้าเล่นเกมสล็อต ต่อไปนี้ยอดลูกค้าเยอะๆ pg slot ที่สมัครมาเป็นพวกหลายแสนคน สมัครมาเพื่อร่วมลุ้นบันเทิงใจล่ะ

 12. เล่นผ่านมือถือง่ายๆ เล่นได้ไม่มีสะดุด แจกเครดิตฟรี 100 เพื่อทดลองเล่นสล็อตทุกค่าย 1 บาทฝากได้ naga game ทางเข้า

 13. สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ dedi ki:

  เว็บตรง ไม่มีขั้ต่ำ 1 บาท ก็แตกได้ สล็อตเกมแตกดี ทุกเกม เข้าแจ็คพอตใหญ่ เท่าไหร่ก็ถอนได้ เล่นได้ไม่จำกัด จ่ายเงินไวได้เงินง่าย เกมดีเกมดัง สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

 14. เว็บตรงไม่มีเอเย่นต์ จ่ายตรงจากเว็บ สล็อตค่ายใหญ่ ทำเงินได้ไม่อั้น ปั่นสล็อตค่ายใหม่ ได้เงินเร็ว สล็อตเกมแตกง่าย ค่ายใหญ่ที่สุด รวมไว้ที่นี่ lavaslot ล่าสุด

 15. เกมแจกดี แตกทุกวันต้องเว็บนี้เท่านั้น แจกดีแจกไม่อั้น ได้เงินไว ถอนไว เงินเข้าไวที่สุด สล็อตแตกง่าย จ่ายเร็ว เกมสล็อตทดลองเล่นฟรี สล็อตมาใหม่เว็บตรง เครดิตฟรีสมาชิกใหม่

 16. เครดิตฟรี500สำหรับสมาชิกทำธุรกรรมการฝากเงินก่อนเพื่อรับ 500 เครดิตฟรี ไม่ต้องแชร์ ไม่ต้องฝากเข้าไปเล่นเกมสล็อตออนไลน์สุดมันส์รับเครดิตฟรีไปเลยไม่มีเงื่อนไขที่ซับซ้อนถือเป็นโปรโมชั่นยอดฮิตที่สมาชิกเลือกรับและนำไปใช้กันพลาดไม่ได้เลย

 17. Geri bildirim: buy beef online

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Hello !

× Hi! How can we help you?