Ortaklığın Giderilmesi Davası ve Bu Davanın Şartları Nelerdir ?

ortakligin-giderilmesi-davasi.jpg

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın giderilmesi davası çift taraflı (actioduplex) bir davadır.
Ortaklığın giderilmesi davasında verilecek karardan her iki taraf da yararlanacaktır.Bu özelliği gereği de davada taraflar hem davacı hem de davalı durumunda oldukları gibi uygulanacak usul hükümleri de HUMK.’nun 561/570.maddeleri ile özel olarak belirtilmiştir. Nitekim doktrinde de Usul’ün 561 ile 568. maddelerinde toplanmış bulunan bu kuralların 569. madde uyarınca açılacak davalara uygulanacak özel usul kuralları olarak kabul edilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.
ortakligin-giderilmesi-davasi.jpg
ortakligin-giderilmesi-davasi.jpg

Bu itibarla da, davacının yalnız satış yoluyla ortaklığın giderilmesini istemesine karşın eğer davalı aynen taksim yoluyla ortaklığın giderilmesini talep eder ve koşullarının da mevcut bulunduğu anlaşılırsa mahkemece taksim suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilebileceği kuşkusuzdur.

Taşınmazdaki bir kısım payın ortaklığının giderilmesi mümkün değildir. Gerek M.K. nun hükümleri gerekse Usul Hükümlerine göre ancak bir malın bütününün ortaklığın giderilmesi istenebilir.
699. madde paylaşma biçimi hakkındaki kuralı koymuştur. Buna göre aynen bölünerek paylaştırma mümkün ise hakim o şekilde değilse açık artırma ile satış kararı verecektir.

Kanunun bu maddesi amir bir nitelik taşır. Aynı kanunun 703/son maddesi de elbirliği mülkiyetinde paylaşma, aksine hüküm bulunmadıkça paylı mülkiyet hükümlerine göre yapılır kuralını öngörür,
Müşterek mülkiyette her bir paydaşın, kendi payı bakımından dilediği zaman ortaklık durumunun sona erdirilmesini isteme hakkı vardır. Bu hak Medeni Kanun’un 698. maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Ayrıca (E.) Medeni Kanun’un 627. maddesinde bu hakkın sınırları ve 628. maddesinde ise, ortaklığın sona erdirilmesini sağlamak için uygulanacak usul gösterilmiştir. (E.) Medeni Kanun’un 627. maddesinde ortaklığın giderilmesini sınırlayan ve engelleyen hallerden biri mevcut değilse, aynı Kanun’un 628. maddesindeki usul uygulanarak ortaklığın giderilmesine karar verilmesi gereklidir.

(E.) Medeni Kanun’un 627. maddesinde ortaklığın giderilmesini önleyen haller,

1 – Hukukî tasarruf,

2 – Taşınmazın devamlı bir maksada tahsis edilmesi,

3 – Taksimin münasip olmayan bir zamanda istenmesi ve yapılması halidir.

Bunlardan hukukî tasarruf, paydaşların 10 seneyi geçmemek üzere ortaklığın devam ettirilmesi mükellefiyetinde anlaşmalarıdır. Bu anlaşma ile paydaşlar, bütün paydaşların veya belli bir paydaşın, paydaşlıktan çıkma hakkını durdurmuş sayılanlar. Bu anlaşma yapanları ve irs yoluyla pay iktisap edenleri bağlar. olayımızda taraflar arasında mevcut inşaat mukavelesinde, bu şekilde anlaşma yapıldığına dair bir sarahat yoktur. Açık bir hüküm bulunmayınca, bu tarzda bir anlaşmanın mevcudiyeti kabul edilemez. Mevcut anlaşmanın asıl maksadını inşaatın yapılması olduğundan bahisle, inşaat yapılıncaya kadar ortaklığın devam mükellefiyetinin var olacağı mütalâası yerinde değildir. Zira, tarafların serbest iradeleri ancak bir inşaat sözleşmesi yapılmasında ve bu

inşaatın yapılmaması halinde tatbik edilecek statüde birleşmiş olup, ortaklığın devam ettirilmesi hususunda birleşmemiştir. İnşaat sözleşmesinin bu şekilde tefsiri mümkün bulunmamaktadır.

inşaat sözleşmesinin doğuracağı hukukî sonuçlar ise, kanunla tayin edilmiştir. Kanunen tayin edilen bu hukukî sonuçlar, dışında yine kanunla tayin edilen bir hukukî sonucu doğuracağının kabul edilmesi, kanun hükümlerine aykırıdır.

Taşınmazın devamlı bir maksada tahsis edilmesi ise; müşterek maldan paydaşların tahsis edildiği gayeye uygun olarak yararlanabilmeleri demektir. Örnek olarak belirtilmek gerekirse, iki taşınmaz mal arasındaki duvar, birden fazla taşınmaz için açılan yol, kuyu, çeşme veya ayrı binaların bir yerden ısınmasını sağlayan tesisler bu mahiyettedir.
Müşterek mülk üzerine bina yapılması için bir paydaşın diğer bir paydaşla inşaat sözleşmesi yapması, taşınmaz malın devamlı bir maksada tahsisi olarak kabul edilemez. Bina yapmak bir tahsis olmadığı gibi devamlı bir mahiyette arz etmemektedir. Kurulacak kat irtifakı kat mülkiyeti de inşaat sözleşmesinin hukukî sonuçlarının hasıl olmasından sonra, Kanun’un tayin ettiği hükümler dairesinde muayyen bir mülkiyet hakkına taalûk ettiğinden taşınmazın devamlı bir maksada tahsisi olarak kabul edilemez. Kaldı ki, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, irtifak ve kat mülkiyetine konu olan dairelerin satışı da her zaman mümkündür.

Taşınmaz malın münasip bir zamanda satılması haline gelince; bu hüküm ortaklıktan çıkmak isteyen paydaşın bu isteğini, diğer paydaş için zararlı olacak bir şekilde kullanmasını önlemek maksadıyla konulmuştur. Medeni Kanun’un 2. maddesinin özel bir uygulama halinden ibarettir. Bu sebeple münasip zamanın taşınmazın en yüksek fiyatla satılabileceği zaman olarak kabulü yerinde değildir. Bu yüksek satıştan, zamanın münasip olmaması sebebiyle zarar gören paydaşlar bulunabilir. Ancak mutadı aşan bir süre beklenmesi de paydaşlardan istenemez. Zarar gören paydaşın, zarara uğrama hali kalkmış veya mutat süre geçmişse ortaklığın giderilmesi talebinin kabul edilmesi gerekir. Neticeden münasip zamanın her iki tarafın menfaatleri ölçülerek ve Medeni Kanun’un

4. maddesindeki takdir hakkı kullanılarak tayin icabeder. Muayyen zamanın hâkim tarafından değil, satış esnasında satış memurunun tayin edeceği görüşünü savunanlar dahi mevcuttur.
Ortaklığın giderilmesi davalarında paydaşlar sağsa kendilerinin ölü ise ibraz ettirilecek veraset belgesi ile saptanacak mirasçılarının davaya dahil edilmesi, böylece taraf teşkil olunması zorunludur.

Bununla birlikte ortaklığın giderilmesi davası açma hakkı paylaşma isteme (taksim davası açma) hakkı kural olarak paylı mülkiyette paydaşa, elbirliği mülkiyetinde ise mirasçıya tanınmıştır.

Malik olmayan kimseye paylaşma isteme ve paylaşmaya katılma hakkı tanınmamıştır. Örneğin Kanuni Medeninin 612, Medeni Kanunun 677. maddeleri miras payının temliki konusunda Üçüncü kişi ile sözleşme yapma imkanı vermesine karşın, bu kimseye paylaşmaya katılma yetkisi vermemektedir. O halde paydaş olmayan kimsenin paylaşma (taksim) davası açması mümkün değildir.

Kanunu Medeni’nin 588. maddesine göre bir mirasçıya düşen hisseyi temellük eden veya haczeden yahut o mirasçı aleyhine borcunu ödemekten acze dair icra vesikası olan alacaklı hakimin mirasçı yerine kaim olmak üzere taksime iştirakini isteyebilecektir.

Taksime iştirak paylaşma (davayı) isteme hakkını da kapsar. Paylaşma davası açma hakkı paydaş yada mirasçıya ait olduğundan ve borcunu ödemeyen mirasçıdan alacağın tahsili sonucunu doğuran bir davayı açması da beklenemeyeceğinden kanunun sözü edilen maddesi ile bu hak hakime tanınmış, hakim borçlu mirasçı yerine dava açması konusunda alacaklıya yetki vermekte, alacaklı da hakimden aldığı bu yetkiye dayanarak taksim davası açmaktaydı.

Kanun koyucu böyle bir durumu uygun görmediğinden Türk Medeni Kanunun 648. maddesiyle yeni bir hüküm getirmiş, alacaklıya sulh hakiminden paylaşmaya katılmak üzere bir kayyım atanmasını isteyebilir tarzında bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre alacaklı sulh hakiminden paylaşmaya katılmak üzere kayyım atanmasını isteyecek, kayyım atandığında kayyım paydaşlığın giderilmesi (taksim) davası açacak, davaya kayyım huzuru ile devam edilip sonuçlandırılacaktır. Önceki uygulamaya uygun biçimde açılan davanın, reddi yoluna gidilmeden kayyım konusundaki eksikliğin giderilmesi, ondan sonra bir karar verilmesi gerekir.

Elbirliği mülkiyetine tabi bir malda payı bulunan borçludan alacaklı olan kişi, İcra Mahkemesinden alacağı yetkiye dayanarak borçlunun da içinde bulunacağı tüm elbirliği ortaklarına karşı dava açıp bu davayı sonuçlandıracağına; buradaki dava açmak hakkı hakime ya da başka bir kişiye tanınmamakta yalnızca mirasçıya ya da İcra Mahkemesinden İİK.nun 121. maddesi hükmü uyarınca ortaklığın giderilmesi davasını açma yetkisini alan alacaklıya tanınmaktadır.(5)

İştirakli ortağın alacaklısı da İcra Tetkik Merciinden alacağı yetki belgesine dayanarak borçlunun ortağı olduğu taşınmaz için ortaklığın giderilmesi davası açabilir. 14.4.1943 gün ve 15/48 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre yetki belgesinin İcra Tetkik Merciinden alınması zorunludur. İcra Memurunun böyle bir yetki belgesi verme hakkı yoktur. Tetkik Merciinden belge alınmadan doğrudan doğruya veya İcra Memurunun verdiği belgeye dayanılarak dava açılması halinde dava reddedilmez, yetkili merciinden gerekli belge alınmak üzere davacıya süre verilmesi gerekir.

Alacaklı tarafından ortaklığın giderilmesi davasının açılması halinde borçlu ortak dahil tüm iştirakli ortakların davaya dahil edilmesi zorunludur.

Paydaşlığın giderilmesi davalarında kendilerini vekil ile temsil ettiren paydaşlar yararına Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre maktu vekalet ücreti takdir edilmesi gerekir.

Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalardır. Bu davalarda davalı da davacı gibi aynı haklara sahiptir. Bu nedenle davacının satış suretiyle paylaşma istemesi davalıların aynen paylaşma istemesine engel teşkil etmez.

Paydaşlığın giderilmesi davalarında mahkemece malın aynen bölünerek paylaştırılmasına karar verilebilmesi için taşınmazın yüzölçümü, niteliği, pay ve paydaş sayısı ve tarım arazilerinin niteliği ile imar mevzuatına göre aynen bölüşmenin mümkün olup olmadığının araştırılması gerekir. Taşınmazın önemli ölçüde bir değer kaybına uğraması söz konusu ise aynen bölünerek paylaştırılmasına karar verilemez. Keza paydaşlar rıza göstermedikleri takdirde taşınmazın bir bölümü paylı bırakılamaz.

Aynen bölünerek paylaştırmanın (taksimin) mümkün olması durumunda bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi halinde eksik değerdeki parçaya para (ivaz) eklenerek denkleştirme sağlanır. Davada paydaşlar arasında anlaşma olmadıkça hakim kendiliğinden bazı taşınmazların bir kısım paydaşlara, kalanın diğer paydaşlara verilmesi şeklinde aynen bölünerek paylaştırmaya karar veremez.

Aynen bölünerek paylaştırma (taksim) halinde teknik bilirkişiye ifraz (taksim) projesi düzenlettirilerek bu projeye göre taşınmaz belediye veya mücavir alan hudutları içerisinde ise belediye encümeninden karar alınmak suretiyle belediyeden, belediye dışında ise il idare kurulundan İmar Yasası ve Yönetmeliği’ne göre bölüşmenin (taksimin) mümkün olup olmadığı sorulur. İfraz projesinde kimlere nerelerin verileceği konusunda paydaşlar anlaşamazlar ise hakim huzurunda kura çekilerek belirlenir.
Onay makamından olumsuz cevap gelmesi halinde paydaşlığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi gerekir.

521 Replies to “Ortaklığın Giderilmesi Davası ve Bu Davanın Şartları Nelerdir ?”

 1. Geri bildirim: filipino gay dating site
 2. Geri bildirim: ivermectin 3
 3. Geri bildirim: ivermectin 1%
 4. Geri bildirim: cialis bula
 5. Geri bildirim: ivermectin 3mg tablet
 6. Geri bildirim: order ivermectin
 7. Geri bildirim: flccc ivermectin
 8. Geri bildirim: covid protocol
 9. Geri bildirim: ivermectin generic name
 10. Geri bildirim: ivermectin 6 mg tablets
 11. Geri bildirim: stromectol 12mg
 12. Geri bildirim: ivermectin 6 mg tablets
 13. Geri bildirim: buy ivermectin
 14. Geri bildirim: ivermectin medicine
 15. Geri bildirim: purchase ivermectin
 16. Geri bildirim: ivermectin generic
 17. Geri bildirim: stromectol price
 18. Geri bildirim: ivermectin buy
 19. Geri bildirim: stromectol for sale
 20. Geri bildirim: ivermectin generic
 21. Geri bildirim: ignition casino for mac
 22. Geri bildirim: buy stromectol
 23. Geri bildirim: what is cialis
 24. Geri bildirim: tadalafil online
 25. Geri bildirim: tadalafil generico
 26. Geri bildirim: cheap cialis india
 27. Geri bildirim: cialis goodrx
 28. Geri bildirim: quest
 29. Geri bildirim: ivermectin 6 tablet
 30. Geri bildirim: viagra sale asda
 31. Geri bildirim: ivermectin canada
 32. Geri bildirim: cheap cialis india
 33. Geri bildirim: ivermectin brand name
 34. Geri bildirim: cialis coupon
 35. Geri bildirim: medshuku cialis generic
 36. Geri bildirim: levitra vs cialis
 37. Geri bildirim: tadalafil online india
 38. Geri bildirim: ivermectin 2mg
 39. Geri bildirim: sildenafil tablets
 40. Geri bildirim: what is cialis
 41. Geri bildirim: cialis tablet
 42. Geri bildirim: cialis price costco
 43. Geri bildirim: merck new covid pill
 44. Geri bildirim: cialis price
 45. Geri bildirim: cost of generic cialis
 46. Geri bildirim: buy generic cialis online
 47. Geri bildirim: buy stromectol canada
 48. Geri bildirim: viagra canada discount
 49. Geri bildirim: buy viagra online
 50. Geri bildirim: how to get ivermectin
 51. Geri bildirim: cialis cost 20mg
 52. Geri bildirim: india covid ivermectin
 53. Geri bildirim: ivermectin goodrx
 54. Geri bildirim: ivermectina oral
 55. Geri bildirim: ivermectin bnf
 56. Geri bildirim: generic
 57. Geri bildirim: roman sildenafil
 58. Geri bildirim: cialis goodrx
 59. Geri bildirim: stromectol dosage scabies
 60. Geri bildirim: stromectol nz
 61. Geri bildirim: price of ivermectin
 62. Geri bildirim: stromectol dosage scabies
 63. Geri bildirim: ivermektin
 64. Geri bildirim: ivermectin 6mg
 65. Geri bildirim: does ivermectin work
 66. Geri bildirim: furosemide 40 mg tablets
 67. Geri bildirim: lasix medicine price
 68. Geri bildirim: buy ivermectin
 69. Geri bildirim: stromectol 0 5 mg
 70. Geri bildirim: ivermectin 4000 mcg
 71. Geri bildirim: ivermectin over counter
 72. Geri bildirim: ivermectin bestellen
 73. Geri bildirim: ivermectin cream 5%
 74. Geri bildirim: ivermectin 400 mg brands
 75. Geri bildirim: price of ivermectin
 76. Geri bildirim: ivermectin canada
 77. Geri bildirim: cialis at walmart
 78. Geri bildirim: merck ivermectin
 79. Geri bildirim: ivermectin ireland
 80. Geri bildirim: stromectol covid 19
 81. Geri bildirim: stromectol price in india
 82. Geri bildirim: tadalafil pills
 83. Geri bildirim: psy-
 84. Geri bildirim: projectio
 85. Geri bildirim: ivermectin buy online
 86. Geri bildirim: moskva psiholog online
 87. Geri bildirim: psy online
 88. Geri bildirim: uels ukrain
 89. Geri bildirim: ivermectin 2mg
 90. Geri bildirim: DPTPtNqS
 91. Geri bildirim: qQ8KZZE6
 92. Geri bildirim: D6tuzANh
 93. Geri bildirim: SHKALA TONOV
 94. Geri bildirim: Øêàëà òîíîâ
 95. Geri bildirim: russianmanagement.com
 96. Geri bildirim: chelovek-iz-90-h
 97. Geri bildirim: 3Hk12Bl
 98. Geri bildirim: 3NOZC44
 99. Geri bildirim: 01211
 100. Geri bildirim: tor-lyubov-i-grom
 101. Geri bildirim: film-tor-2022
 102. Geri bildirim: hd-tor-2022
 103. Geri bildirim: hdorg2.ru
 104. Geri bildirim: ivermectin for humans cvs
 105. Geri bildirim: Psikholog
 106. Geri bildirim: netstate.ru
 107. Geri bildirim: Link
 108. Geri bildirim: stromectol generic name
 109. Geri bildirim: tor-lyubov-i-grom.ru
 110. Geri bildirim: psy
 111. Geri bildirim: chelovek soznaniye mozg
 112. Geri bildirim: bit.ly
 113. Geri bildirim: cleantalkorg2.ru
 114. Geri bildirim: bucha killings
 115. Geri bildirim: War in Ukraine
 116. Geri bildirim: Ukraine
 117. Geri bildirim: Ukraine news – live
 118. Geri bildirim: The Latest Ukraine News
 119. Geri bildirim: site
 120. Geri bildirim: stats
 121. Geri bildirim: Ukraine-war
 122. Geri bildirim: movies
 123. Geri bildirim: gidonline
 124. Geri bildirim: web
 125. Geri bildirim: cheap stromectol
 126. Geri bildirim: film.8filmov.ru
 127. Geri bildirim: video
 128. Geri bildirim: film
 129. Geri bildirim: liusia-8-seriiaonlain
 130. Geri bildirim: filmgoda.ru
 131. Geri bildirim: rodnoe-kino-ru
 132. Geri bildirim: when to take cialis
 133. Geri bildirim: stat.netstate.ru
 134. Geri bildirim: sY5am
 135. Geri bildirim: Dom drakona
 136. Geri bildirim: JGXldbkj
 137. Geri bildirim: aOuSjapt
 138. Geri bildirim: ìûøëåíèå
 139. Geri bildirim: psikholog moskva
 140. Geri bildirim: Usik Dzhoshua 2 2022
 141. Geri bildirim: Dim Drakona 2022
 142. Geri bildirim: TwnE4zl6
 143. Geri bildirim: psy 3CtwvjS
 144. Geri bildirim: lalochesia
 145. Geri bildirim: film onlinee
 146. Geri bildirim: psycholog-v-moskve.ru
 147. Geri bildirim: psycholog-moskva.ru
 148. Geri bildirim: 3qAIwwN
 149. Geri bildirim: video-2
 150. Geri bildirim: sezons.store
 151. Geri bildirim: socionika-eniostyle.ru
 152. Geri bildirim: psy-news.ru
 153. Geri bildirim: 000-1
 154. Geri bildirim: 3SoTS32
 155. Geri bildirim: 3DGofO7
 156. Geri bildirim: rftrip.ru
 157. Geri bildirim: dolpsy.ru
 158. Geri bildirim: kin0shki.ru
 159. Geri bildirim: 3o9cpydyue4s8.ru
 160. Geri bildirim: mb588.ru
 161. Geri bildirim: newsukraine.ru
 162. Geri bildirim: edu-design.ru
 163. Geri bildirim: tftl.ru
 164. Geri bildirim: brutv
 165. Geri bildirim: site 2023
 166. Geri bildirim: sitestats01
 167. Geri bildirim: 1c789.ru
 168. Geri bildirim: cttdu.ru
 169. Geri bildirim: matchonline2022.ru
 170. Geri bildirim: bit.ly/3OEzOZR
 171. Geri bildirim: bit.ly/3gGFqGq
 172. Geri bildirim: bit.ly/3ARFdXA
 173. Geri bildirim: bit.ly/3ig2UT5
 174. Geri bildirim: bit.ly/3GQNK0J
 175. Geri bildirim: bep5w0Df
 176. Geri bildirim: www
 177. Geri bildirim: icf
 178. Geri bildirim: 24hours-news
 179. Geri bildirim: rusnewsweek
 180. Geri bildirim: uluro-ado
 181. Geri bildirim: irannews.ru
 182. Geri bildirim: klondayk2022
 183. Geri bildirim: sildenafil dapoxetine
 184. Geri bildirim: x
 185. Geri bildirim: 9xflix
 186. Geri bildirim: xnxx
 187. Geri bildirim: 123movies
 188. Geri bildirim: retin-a cream price
 189. Geri bildirim: tretinoin cream size tube
 190. Geri bildirim: sildenafil 20 mg walmart
 191. Geri bildirim: sibluevi for man
 192. Geri bildirim: kinokrad
 193. Geri bildirim: batmanapollo
 194. Geri bildirim: batmanapollo psychologist
 195. Geri bildirim: elizavetaboyarskaya.ru
 196. Geri bildirim: lasix drug generic
 197. Geri bildirim: femara 2.5 mg for sale
 198. Geri bildirim: vsovezdeisrazu
 199. Geri bildirim: 2023
 200. Geri bildirim: Is Egg good for a cough
 201. Geri bildirim: Why is antibiotic harmful
 202. Geri bildirim: online levitra
 203. Geri bildirim: levitra women
 204. Geri bildirim: buy viagra 150 mg dosage
 205. Geri bildirim: ipsychologos
 206. Geri bildirim: yug-grib.ru
 207. Geri bildirim: studio-tatuage.ru
 208. Geri bildirim: soundcore speaker
 209. Geri bildirim: beats earbuds
 210. Geri bildirim: over the ear earbuds
 211. Geri bildirim: poip-nsk.ru - Movie Watch
 212. Geri bildirim: video.vipspark.ru
 213. Geri bildirim: vitaliy-abdulov.ru
 214. Geri bildirim: psychophysics.ru
 215. Geri bildirim: vipspark.vipspark.ru
 216. Geri bildirim: stromectol buy online
 217. Thank you for the wonderful article. Follow the information of the most popular slot games number one UFABET , a betting game with a stable system modern use via mobile phone.

 218. Geri bildirim: priligy online?
 219. Geri bildirim: ivermectin uses?
 220. Geri bildirim: viagra round blue pill
 221. Geri bildirim: cenforce 200 india
 222. Geri bildirim: lloyds pharmacy kamagra
 223. Geri bildirim: cenforce 150 cena
 224. Geri bildirim: Cenforce sale
 225. Geri bildirim: Buy clomiphene
 226. Geri bildirim: androgel dosing
 227. Geri bildirim: trt cream
 228. Geri bildirim: cenforce
 229. Geri bildirim: proair hfa
 230. Geri bildirim: cipro
 231. Geri bildirim: androgel gel
 232. Geri bildirim: testosterone gel for men
 233. Geri bildirim: tadalista 5 mg
 234. Geri bildirim: tadalista vs cialis
 235. Geri bildirim: assurans 20 mg
 236. Geri bildirim: revatio
 237. Geri bildirim: buy assurans
 238. Geri bildirim: vilitra 40 mg erfahrungen
 239. Geri bildirim: zithromax 500
 240. Geri bildirim: cheapest dapoxetine 90 mg
 241. Geri bildirim: Cenforce pill
 242. Geri bildirim: fildena double 200
 243. Geri bildirim: vidalista
 244. Geri bildirim: 100mg viagra pill
 245. Geri bildirim: ivermectin for swine
 246. Geri bildirim: lasix 100mg pills
 247. Geri bildirim: lipitor cheapest price
 248. Geri bildirim: vidalista 20 reviews
 249. Geri bildirim: cenforce 200 werkt niet
 250. Geri bildirim: fildena 50mg ca
 251. Geri bildirim: vidalista 10 side effects
 252. Geri bildirim: cenforce 200 for sale
 253. Geri bildirim: clomid pill
 254. Geri bildirim: clomid generic cost
 255. Geri bildirim: vidalta mexico
 256. Geri bildirim: Generic clomid pills
 257. Geri bildirim: priligy canada
 258. Geri bildirim: priligy 60
 259. Geri bildirim: buy kamagra oral jelly
 260. Geri bildirim: vidalista 10 tablets
 261. Geri bildirim: does vidalista 20 work
 262. Geri bildirim: vidalista 60 for sale
 263. Geri bildirim: where can you buy kamagra
 264. Geri bildirim: cenforce 200
 265. Geri bildirim: cenforce professional
 266. Geri bildirim: buy cenforce 200
 267. Geri bildirim: cenforce 150 online
 268. Geri bildirim: buy fildena
 269. Geri bildirim: Sildenafil
 270. Geri bildirim: vidalista 80
 271. Geri bildirim: Viagra Sildenafil
 272. Geri bildirim: cenforce 100 buy online
 273. Geri bildirim: p force extra super

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Hello !

× Hi! How can we help you?