Ses Kaydı Delı̇l Olarak Kullanılabı̇lı̇r Mı̇ ? Neler Delil Kabul Edilir ?

bosanma-davasi-davacinin-anlasmali-bosanma-kararini

Ses Kaydı Delı̇l Olarak Kullanılabı̇lı̇r Mı̇ ?

Hakkın var olması taraflar arasındaki ilişkilerde gerekli ve yeterli ise de var olan hakkın mahkeme önünde kabul edilebilmesi için ispat etmek gerekmektedir. İspat etmek, hâkimi bir vakıanın varlığına ikna etmeyi başarmak demektir. Haklılığın ispatı, mahkeme sonucunda elde edilecek sonuca yönelik temel unsurdur.

İspat ve inandırıcılık, hukuk sistemimizde paralel kavramlar olmakla birlikte aralarında nüans bulunmaktadır. İspat, var olan bir vakıayı mahkeme huzurunda da varlığına kanaat getirilmesini sağlarken; inandırıcılık ise bir olasılığı(hâkimin reddi, yalan tanıklık, adil yargılanma vb.) ortaya koymaktır.
İ

spat hukukunun en önemli ve temel kavramı ‘’delil’’dir. Hukuk usulü açısından delil, uyuşmazlığı oluşturan, daha doğrusu oluşturduğu iddia edilen vakıanın gerçekleşip gerçekleşmediği hususunda hâkimde bir kanı oluşturmaya yarayan ispat aracıdır. Delillerin konusu istisnalar hariç olmak üzere olaylardır. Hukuk kuralları ve hukukun evrensel ilkeleri ispat konusu yapılamaz.

Neler Delil Olarak Kullanılabilir?

Deliller, ispat için hukuk düzeninin kabul ettiği vasıtalardır.Delillerin değerlendirilmesi konusunda birtakım sınırlandırmalar mevcuttur. Yargı makamının bu konudaki yetkisi bazı hallerde kanun koyucu tarafından sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırmalardan birisi de, delillerin hukuka uygun olarak elde edilmesidir. Hakkın varlığını ispat etmede kullanılan delilin hukuka aykırı olması durumunda esas kural bu delilin yargı makamı tarafından kullanılmamasıdır. Ana kural bu olmakla birlikte, yargı içtihatları ve uluslararası kurallarla bu duruma bir takım istisnalar getirilmiştir.

Delil kavramı çok geniş bir kavram olması sebebi ile bu yazıda son günlerde gerek ceza yargılamasında gerekse boşanma davalarında sıklıkla gündeme gelen ‘’ses kaydı/ortam dinlemesi’’ sonucu elde edilen delillerin ispat hukukunda yerine değinilmekle yetinilecektir.

Ses Kaydının Hukukiliği Nedir?

Ortam dinlemesi ve ses kaydı olarak bilinen kavramlar Ceza yargılamasının ve hukuk yargılamasının üzerinde durduğu kavramlardır. Son zamanlarda meydana gelen teknolojik gelişmelerlehemen hemen herkes artık telefon görüşmelerini satın aldıkları uygulamalarla dinleyip bunları hak ispatı aracı olarak kullanmak istemekte, ortama cihaz yerleştirerek bir nevi ortam dinlemesi yapmaktadırlar.

Ses kaydının alınması, özel verilerin habersiz elde edilmesi kavramı Anayasa ile güvence altına alınan özel hayatın gizliliği hakkının bir uzantısıdır. Özel hayatın gizliliği hakkı geleneksel haklardan (yaşam hakkı, mülkiyet hakkı vb gibi) farklı olarak modernleşme ve teknolojideki ilerlemelerle paralel şekilde gelişen bir haktır. Özel hayatın gizliliği hakkı, bireyin kendisi ile ilgili olan her şeyin gizli kalması, ifade edilmemesi, kayıt altına alınmaması, gösterilmemesi ve ihlal edilmemesi talep hakkı verir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesi gereğince devletin, özel hayatın korunmasında konusunda negatif ve pozitif yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu bağlamda devletin özel hayata müdahale etmemesi negatif yükümlülüğü iken özel bir kişinin başkalarının bu hakları etkili bir şekilde kullanımına engel olacak davranışlarına engel olması da pozitif yükümlülüğüdür.

Temel haklar çerçevesinde bakıldığında kural olarak bir kimseden habersiz alınan ses kayıtları hukuka aykırı delil olarak kabul edilip kullanılamayacağı gibi aynı zamanda suçtur. Bu durumun temel iki istisnası bulunmaktadır. Bunlardan ilki boşanma davalarında ikincisi ise ceza davalarında görülmektedir. (Ceza davaları ile ilgili olarak Gizlice Ses Kaydı Suç mudur? yazımızı okuyabilirsiniz)

Boşanma Davalarında Hukuka Aykırı Deliller

bosanma-davasi-davacinin-anlasmali-bosanma-kararini
bosanma-davasi-davacinin-anlasmali-bosanma-kararini

Boşanma davaları, delillerin değerlendirilmesi konusunda kanunun temel sistematiğinden farklılaşan ve uygulama ile oluşturulan birçok kurala dayanan dava türüdür. Uygulamada birçok kimse elinde evlilik birliğinin sona ermesini gerektiren nedenleri ispatlayan ses kayıtları olmasına rağmen bu kayıtların kullanılamayacağından bahisle boşanma davası açamamakta, açsa dahi bu delilleri sunmadığı için hak kaybına uğramaktadır.

Bununla birlikte Yargıtay, bir delili değerlendirirken, hukuka aykırı elde edilmesi ile hukuka aykırı üretilmesi yönlerinden ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmiştir:

“Mahkemece, hükme esas alınan CD, davalı kadının rızası dışında kaydedildiği gibi sırf boşanma davasında delil olarak kullanılmak amacıyla bir kurgu sonucu oluşturulmuştur. O halde bu şekilde oluşturulmakla usulsüz olarak yaratılmış bu delilin hükme esas alınması mümkün değildir.” T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2011/2-703 K. 2012/70 T. 15.2.2012

“Yukarıda ifade edildiği üzere, bir delilin usulsüz olarak elde edilmesi ayrı, usulsüz olarak yaratılması ayrı bir olaydır. Usulsüz olarak elde edilen bir delil somut olayın özelliğine göre değerlendirilebilirse de; usulsüz olarak yaratılan bir delilin hiçbir şekilde delil olarak kabulü olanaklı değildir. Davacının konuşmalarının kendisinden habersiz olarak davalı Berrin’in yönlendirmesi ile diğer davalılarca kaydedildiği ve kayıt yapan davalıların davacıyı konuşmaya ve kendisini yönlendirmeye çalıştıkları bilirkişi tarafından dökümü yapılan ses kayıtlarından da anlaşılmaktadır. Bu nedenle, bu delilin hukuka aykırı olarak elde edildiği dosya kapsamı ile sabittir.” T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/4-1183 K. 2014/960 T. 26.11.2014

Bunun yanı sıra boşanma davalarında sosyal medya araçlarında (facebook, twitter gibi) alınan görüntüler de delil olarak sunulabilecektir. Aile bireyleri arasında mahremiyet olmaz düşüncesi gereğince, eşler boşanma davasında bu verilerden de yararlanabilecektir.

Yargıtay 2007 yılında vermiş olduğu kararında eşler arasındaki giz alanının sınırlarını şu şekilde çizmiştir:

‘’Bir delilin elde edilişi, kişilerin Anayasa ile tanınmış hakların ihlali suretiyle gerçekleşmiş ise, onun hukuka aykırı olarak elde edildiğinin kabulü gerekeceğinde duraksama bulunmamaktadır. Delilin elde edilişinde hukuka uygunluk nedenleri varsa, o zaman kanuna aykırılık ortadan kalkar. Kuşkusuz Anayasaya göre; herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Ancak, evlilik birliğinde eşlerin, evliliğin devamı süresince birbirlerine sadık kalmaları da yasal bir zorunluluktur.

Eşlerden birinin, bu alana ilişkin özel yaşamı, evlilikle bir araya geldiği ve birlikte yaşadığı hayat arkadaşı olan diğer eşi de en az kendisininki kadar yakından ilgilendirir. O nedenle, evlilikte, evlilik birliğine ilişkin yasal yükümlülükler alanı, eşlerin her birinin özel yaşam alanı olmayıp, aile yaşamı alanıdır. Bu alanla ilgili de eşlerin tek tek özel yaşamlarının değil bütün olarak aile yaşamının gizliliği ve dokunulmazlığı önem ve öncelik taşır. Bu bakımdan evliliğin yasal yükümlülükler alanı, diğer eş için dokunulmaz değildir. Bu nedenle, eşinin sadakatinden kuşkulanan davacı-davalının, birlikte yaşadıkları her ikisinin de ortak mekânı olan konutta, eşinin bilgisi dışında ses kayıt cihazı yerleştirerek, eşinin aleni olmayan konuşmalarını kaydetmesinde bu suretle sadakat yükümlülüğü ile bağdaşmayan davranışlarını tespit etmesinde özel hayatın gizliliğinin ihlalinden söz edilemez ve hukuka aykırılık bulunduğu kabul olunamaz.’’

Bu karar doğrultusunda hukuka uygun olarak elde edilmiş, yani yaratılmamış ses kaydının boşanma davasında delil olarak kullanabilmesinin mümkün olduğu görülmektedir.

“Boşanma davasının zaten kişilerin özel yaşamını ilgilendiren bir dava olduğu ve kocanın eşi ile birlikte yaşadıkları mekanda ele geçirdiği eşine ait fotoğrafları, not defterini veya mektupları mahkemeye delil olarak verilmesi halinde, bu deliller hukuka aykırı yollardan elde edilmediğinden mahkemede delil olarak değerlendirileceği; aynı evde yaşayan kadının, kocanın bu delilleri ele geçirilebileceğini bilebilecek durumda olduğu, kocanın yatak odasındaki bir dolabın içinde yada yatağın altında kadın tarafından saklanan bir not defterini ele geçirmesinin, bu mekan eşlerin müşterek yaşamlarını sürdürdükleri bir yer olduğundan kadın için gizli mekan kabul edilemeyeceği; hiç kimsenin evindeki bir mekanda bulduğu bir delili hukuka aykırı yollardan ele geçirmiş sayılamayacağı, özel hayatın gizli alanlarının, özel hayatın gizli alanını ilgilendiren delillerle ispat edilebileceği” vurgulanarak davalıya ait günlük delil olarak kabul edilmiştir.” T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2002/2-617 K. 2002/648 T. 25.9.2002

Bununla birlikte delil listesinde gösterilmeyen ve karşı tarafın da muvafakat etmediği ses kaydına dayanılamayacağı pek tabiidir:

“Toplanan delillerden davacının eşine fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ettiği, eşini kovduğu, birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Davacı tarafından kadına ait olduğu iddia edilen ses kaydını ihtiva eden kaset, delil listesinde bulunmadığı gibi; davalının da buna muvaffakat etmediği, bu nedenle bu kasetin delil olarak kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı görülmektedir.” T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2011/20038 K. 2012/28733 T. 30.11.2012

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin aşağıdaki kararında, koca tarafından eşinin cep telefonundan casus programla kaydettiği konuşmalar dahi hukuka uygun bir delil olarak kabul edilmiş ve mahkemenin kararı doğru bulunarak onanmıştır. Üye hakimin aşağıdaki gerekçelerle karşı oyu dikkat çekicidir:

“Taraflar arasında birleştirilerek görülmekte olan boşanma davasında, davacı-davalı (koca) tarafından mahkemeye delil olarak sunulan, davalı-davacıya (kadın) ait ses kayıtlarına dair cd.’lerin, davalı-davacının “özel hayatının gizliliği” ihlal edilmek suretiyle hukuka aykırı yolla elde edildiği, bu sebeple delil olarak kullanılamayacağı ileri sürülmüş; mahkeme ve sayın çoğunluk tarafından da bu şekilde elde edilen delilin değerlendirilebileceği kabul edilmiştir.” T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/21108 K. 2013/21067 T. 17.9.2013

Fakat Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yukarıdaki görüşünü değiştiren şu kararı benimsemiştir:

“Mahkemece davalı-karşı davacı kadının daha fazla kusurlu olduğu kabul edilerek her iki boşanma davasının kabulüne karar verilmişse de yapılan yargılama ve toplanan delillerden; davacı-karşı davalı erkeğin dava dilekçesiyle dosyaya sunduğu ses kaydının hukuka aykırı delil olduğu bu sebeple hükme esas alınamayacağı ancak dosya içindeki diğer delillere göre davalı-karşı davacı kadının eylemlerinin güven sarsıcı davranış boyutunda olduğu, davacı-karşı davalı erkeğin ise eşine birden fazla şiddet uyguladığı, ağabeyinin davalı-karşı davacı kadına şiddet uyguladığı ve bu şekilde ailesinin müdahalesine sessiz kaldığı anlaşılmaktadır.” T.C.YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2015/26667 Karar Numarası: 2017/4686 Karar Tarihi: 24.04.2017

“Mahkemece davacı-karşı davalı kadın tarafından sunulan ses kaydı kusur belirlemesinde dikkate alınmış ise de, ses kaydının hukuka aykırı olarak elde edilmesi sebebiyle hükme esas alınması mümkün değildir.” YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2016/34 Karar Numarası: 2017/6403 Karar Tarihi: 29.05.2017

“yapılan yargılama ve toplanan delillerden davacı-davalı kadına mahkemece kusur olarak yüklenen davalı eşi için “Allah hastalık olarak çıkarttırıyor….’dan biliyor musun” şeklindeki sözlerin, erkek tarafından oluşturulan ses kaydına ilişkin cd çözüm tutanağında yer aldığı anlaşılmaktadır. Hukuka aykırı nitelikteki bu delil kusur belirlemesinde dikkate alınamaz ve kadına kusur olarak yüklenemez.” YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2015/21364 Karar Numarası: 2016/15003 Karar Tarihi: 21.11.2016

“Davalı kadına mahkemece yüklenen eşine, eşinin annesine ve kayınbiraderine yönelik hakaret eylemleri erkek tarafından oluşturulan ses kaydına ilişkin cd çözüm tutanağında yer almaktadır. Hukuka aykırı nitelikteki bu delil dikkate alınamaz.” YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2015/19097 Karar Numarası: 2016/12155 Karar Tarihi: 22.06.2016

Boşanma Davasında Mesaj İçeriği Tespit Edilebilir Mi?

Boşanma davası süresince taraf vekilleri olarak en çok duyulan soruların başında ‘’mesaj içeriğinin tespit ettirilip ettirilemeyeceği’’ gelir. Ceza Muhakemesi Kanununun 135. Maddesi hangi koşullarda mesaj içeriğinin kayıt altına alınabileceği hususunu düzenlemiştir. Bu madde gereğince, mesaj içeriğinin tespit edilebilmesi için öncelikle yapılan bir ceza soruşturma veya kovuşturmasında bir suç işlendiğine dair kuvvetli şüphe olmalıdır. Kuvvetli şüphenin varlığı tek başına yeterli değildir. Bunun yanı sıra yetkili merciin kararı gerekmektedir. Ancak bu şartlarda mesaj içeriğinin tespiti mümkündür.

Boşanma davalarında ise mesaj içeriğinin tespiti Aile Mahkemesinden istenemez. Aile Mahkemesi sadece ilgili operatörden isteyeceği bilgilerle mesaj atıldığı saati, numarayı, günü öğrenebilecektir. Ancak tarafların atmış oldukları mesaj, telefonlarının bünyesinde halen durmakta ise bu durumda var olan telefondan mesajın içeriği çıkartılabilecektir.

Ceza Yargılamasında Gizlice Elde Edilen Ses Kaydının Delil Olarak Kabul Edilmesi

Ortamda karşı tarafın bilgisi olmaksızın alınan ses kaydının delil olarak değerlendirildiği ikinci istisna ise ceza hukukunda mevcuttur. Bu istisnai durum da yine Yargıtay içtihatları ile oluşturulmuştur.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu vermiş olduğu kararında, “Kişinin kendisine karşı işlenmekte olan bir suçla ilgili olarak, bir daha kanıt elde etme imkânın bulunmadığı ve yetkili makamlara başvurma imkânın olmadığı ani gelişen durumlarda, karşı tarafla yaptığı konuşmaları kayda alması halinin hukuka uygun olduğunun kabulü zorunludur. Aksi takdirde kanıtların kaybolması ve bir daha elde edilememesi söz konusudur” değerlendirmesi yapmış ve istisnai bir düzenlemenin altını çizmiştir.
Yargıtay uygulamaları ile gerek ceza yargılaması gerekse hukuk yargılamasında hukuka aykırı delil kavramına istisnalar getirilmiş, ayrıksı durumlar yaratılmıştır.

121 Replies to “Ses Kaydı Delı̇l Olarak Kullanılabı̇lı̇r Mı̇ ? Neler Delil Kabul Edilir ?”

 1. Geri bildirim: 3accessing
 2. ทาง เข้า xo เกมสล็อตออนไลน์ที่เเตกง่ายที่สุดในบรรดาเว็บสล็อตต้องมาเล่นกับเรา pgslot-th.com มีเกมให้เลือกหลากหลายรูปแบบภาพการ์ตูนสวย เด่นกว่าใครต้องเกมของระบบฝากถอนง่ายมาก

 3. positive site, where did u provide you with the information on this posting? I have examine a few of the articles for your internet site now, and i sincerely like your style. Thanks one million and please keep up the powerful work. I clearly taking part in every little bit of it. It is a splendid website and first-class share. I need to thanks. Desirable activity! You guys do a outstanding blog, and have some superb contents. Preserve up the coolest paintings. That is a first-rate inspiring article. I’m quite a lot pleased together with your excellent paintings. You put absolutely very beneficial statistics. Hold it up. Keep running a blog. Looking to reading your next publish. Yes i am definitely agreed with this newsletter and that i simply want say that this newsletter is very first-rate and really informative article. I will make certain to be studying your weblog greater. You made a terrific point however i can’t assist however surprise, what approximately the opposite aspect? !!!!!! Thank you . I recognize this text for the properly-researched content and superb wording. I were given so involved in this cloth that i couldn’t forestall studying. I am inspired with your paintings and talent. Thanks so much. What a terrific publish i have stumble upon and agree with me i have been looking for for this similar sort of publish for past a week and hardly got here throughout this. Thanks very plenty and could look for more postings from you. I can see that you are an expert at your field! I am launching a website quickly, and your information might be very beneficial for me.. Thank you for all your help and wishing you all the achievement to your business. This is surprisingly informatics, crisp and clean. I think that the whole thing has been defined in systematic way so that reader could get maximum records and learn many stuff. I recognize your understanding in this. I have to say we should have an online discussion on this. Writing most effective feedback will close the discussion without delay! And will restriction the benefits from this information. Thank you for taking the time to talk about this, i feel strongly approximately it and love studying extra in this subject matter. If viable, as you advantage knowledge, might you mind updating your blog with extra records? It’s miles extraordinarily beneficial for me. I am satisfied to locate your prominent way of writing the publish. Now you make it clean for me to recognize and enforce the idea. Thanks for the put up. High-quality web page, in which did u come up with the information in this posting? I am thrilled i found it even though, ill be checking back quickly to find out what extra posts you consist of. Please permit me recognise if you’re looking for a article author in your web site. You’ve got a few virtually awesome posts and that i sense i’d be a great asset. If you ever want to take a number of the load off, i’d honestly love to write some fabric for your weblog in alternate for a link returned to mine. Please ship me an e mail if involved. Thanks! That is a top notch article thank you for sharing this informative information. I can visit your weblog regularly for some present day put up. I can visit your blog frequently for some brand new submit. You’ve got a real potential for writing unique content. I love how you suspect and the manner you constitute your views in this newsletter. I accept as true with your way of questioning. Thanks for sharing. Thanks for every other informative website. The place else might also simply i am getting that form of statistics written in such a super manner? I have a mission that i’m just now operating on, and i’ve been at the look out for such facts. spectacular net web page, prominent comments that i’m able to tackle. I exactly needed to thanks very lots all over again. I’m no longer certain what i would have undertaken in the absence of the actual guidelines and tips mentioned via you over my topic. It surely changed into the terrifying be counted for me, however information the very professional road you treated that made me to cry for gladness. Extraordinarily grateful for your assistance and count on you’re privy to a high-quality process you’re conducting instructing the others via the use of an internet website. I’m positive you’ve got in no way met absolutely everyone. I suppose that is an informative put up and it’s miles very beneficial and knowledgeable. Therefore, i would really like to thanks for the efforts you have made in writing this article. Thanks for taking the time to speak about this, i experience strongly that love and read greater in this topic. If possible, which includes benefit expertise, could you mind updating your weblog with additional statistics? It’s miles very beneficial for me. Thanks for every different informative site. The area else may also just i get that type of records written in such a super approach? I have a assignment that i’m simply now running on, and i’ve been at the look out for such statistics. I suppose that is an informative post and it is very beneficial and knowledgeable. Consequently, i would love to thank you for the endeavors that you have made in writing this article. All the content material is simply properly-researched. Thanks.. This text is an attractive wealth of informative facts this is thrilling and well-written. I commend your hard work in this and thank you for this information. You’ve were given what it takes to get attention. thank you for sharing the reason of your web site here. It’s far unique from others. However, whats up this turned into definitely helpful. Superior put up, hold up with this tremendous paintings. It’s first-class to understand that this topic is being also protected in this internet website so cheers for taking the time to speak about this! Thank you time and again! I discover this extremely embarrasing however the product in my web site hyperlink certainly served . The the very next time i read a weblog, i’m hoping so it doesnt disappoint me as a great deal as this. Come on, guy, it become my option to read, but i individually notion youd have some thing thrilling to carry. All i listen can be numerous whining approximately some thing that you can restoration in case you werent too busy interested by attention. It’s miles my first visit to your blog, and i’m very impressed with the articles that you serve. Provide good enough knowledge for me. Thank you for sharing beneficial cloth. I might be again for the extra remarkable publish. Thanks for a few different informative weblog. Where else ought to i get that form of facts written in such an excellent manner? I’ve a assignment that i’m just now working on, and i’ve been on the look out for such information . This text turned into written by a actual questioning writer truely. I agree many of the with the strong factors made by way of the author. I’ll be again day in and day for further new updates. You’re making such a lot of awesome factors here that i read your article a couple of instances. Your views are according with my personal for the maximum component. This is amazing content material in your readers. Your data was very beneficial to me. It truly is precisely what i’ve been searching out. I think quite a few articles related to disappearing in the future. It truly is why it is very hard to find, but i’m very lucky to read your writing. Whilst you come to my website, i’ve gathered articles related to this. Hello ! I’m a scholar writing a record with reference to your post. Your article is an editorial with all the content material and topics. I’ve ever desired . Way to this, it will likely be of splendid assist to the file i am preparing now. Thank you on your tough paintings. And when you have time, please go to my web page as well. there is particularly a bundle to learn about this. I anticipate you made certain best points in alternatives additionally. This text turned into written by means of a real thinking writer definitely. I agree most of the with the solid factors made by way of the author. I’ll be again day in and day for in addition new updates . Thanks loads for sharing this splendid info! I’m looking ahead to seeing more posts by means of you as quickly as viable! I’ve judged which you do not compromise on fine. Exquisite to be visiting your weblog again, it has been months for me. Rightly, this newsletter that i have been served for consequently long. I need this article to complete my assignment within the faculty, and it has the identical subject matter together along with your article. Thanks for the ton of treasured assist, fine percentage. I have a difficult time describing my thoughts on content material, but i definitely felt i should here. Your article is surely terrific. I like the manner you wrote this statistics . Attractive, post. I simply stumbled upon your blog and desired to mention that i have favored surfing your blog posts. In spite of everything, i’m able to surely enroll in your feed, and i wish you may write once more quickly! Quite first-class put up. I simply stumbled upon your weblog and wanted to say that i’ve definitely enjoyed surfing your blog posts. In spite of everything i’ll be subscribing on your feed and i desire you write once more quickly! Exquisite blog! I found it at the same time as browsing round on yahoo news. Do you have got any recommendations on a way to get listed in yahoo news? I’ve been attempting for a while but i in no way appear to get there! Appreciate it. I recognise this is one of the most meaningful information for me. And i’m animated analyzing your article. But have to statement on some preferred matters, the website style is perfect; the articles are terrific. Thanks for the ton of exact and doable help. Thank you for some other exquisite article. In which else should all people get that form of statistics in one of these perfect way of writing. Thanks for each other informative internet website online. In which else may additionally just i am getting that form of statistics written in such a super approach? I’ve a assignment that i’m truly now working on, and that i’ve been at the glance out for such facts. Simply saying thanks will not simply be enough, for the fantasti c lucidity for your writing. I will right away grab your rss feed to stay knowledgeable of any updates. Wow, what an extraordinary put up. I found this too much informatics. It’s far what i used to be looking for for. I would love to advise you that please preserve sharing such sort of info. If feasible, thanks. I suppose this is an informative put up and it’s far very useful and knowledgeable. Consequently, i would really like to thanks for the endeavors which you have made in writing this newsletter. All of the content material is really properly-researched. Thanks.. Thanks for this sort of exquisite put up and the evaluate, i’m definitely impressed! Maintain stuff like this coming i have organized this updated practice exam with answers! 50 questions with answers. It will assist you succeed in this certification exam 먹튀클래스토토검증

 4. wow that was atypical. I simply wrote an extremely lengthy comment but after i clicked put up my remark didn’t display up. Grrrr… nicely i’m not writing all that all over again. Regardless, simply wanted to mention notable blog! Brilliant content. Our writers are properly prepared to handle different kinds of instructional papers and it therefore goes without saying that when you order for our capstone assignment writing offerings your entire educational writing demanding situations will be no more. 먹튀검증프렌즈 검증업체

 5. very informative article. For my net web page to generate applicable visitors which key word ought to i pick, approach a way to decide any key phrases effectiveness can you advise me? My net website is ready consultancy for commercial enterprise. Thank you . That is a clever blog. I imply it. You have a lot information approximately this issue, and so much ardour. You furthermore may recognize a way to make human beings rally behind it, glaringly from the responses. First you acquire a exquisite blog . I might be inquisitive about extra comparable topics. I see you bought truely very useful topics, i will be always checking your weblog thank you. Via this post, i understand that your appropriate knowledge in gambling with all the portions become very beneficial. I notify that that is the primary location in which i discover troubles i’ve been attempting to find. You have a smart yet appealing manner of writing. I am constantly searching on line for articles that could assist me. There’s obviously lots to understand about this. I assume you made a few exact points in capabilities also. Preserve operating, remarkable activity it’s far perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have study this post and if i may want to i preference to suggest you some thrilling matters or recommendations. Possibly you can write next articles relating to this newsletter. I need to read more things about it! 토토안전나라

 6. that is a superb article, given such an top notch measure of statistics in it, these type of articles maintains the customers fervor for the site, and maintain sharing greater … Positive conditions . I’m able to’t trust focusing lengthy enough to analyze; lots much less write this sort of article. You’ve outdone yourself with this fabric clearly. It’s miles one of the best contents . I virtually loved reading your weblog. It become thoroughly authored and smooth to undertand. Not like additional blogs i’ve read that are honestly not tht true. I additionally observed your posts very thrilling. In truth after analyzing, i needed to pass show it to my friend and he ejoyed it as properly! In the wake of perusing your article i used to be greatly surprised. I realize which you make clear it incredibly nicely. What is more, i consider that specific perusers will likewise come upon how i sense in the wake of perusing your article 먹튀검색

 7. i sincerely playing each little little bit of it. It is a splendid website and high-quality proportion. I need to thanks. Proper job! You guys do a superb blog, and have a few terrific contents. Maintain up the best paintings. I am usually looking online for articles that can assist me. There may be manifestly plenty to recognize about this. I assume you made some correct factors in capabilities also. Maintain running, wonderful task ! I agree. You’ve got made the first-rate blogs with the incredible data inside the contents. 토토지존검증사이트

 8. it’s the exceptional time to make some plans for the destiny and it is time to be glad. I’ve examine this post and if i could i choice to suggest you few interesting things or recommendation. Perhaps you may write subsequent articles regarding this article. I preference to read greater matters approximately it!. Quite phase of content material. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to say that i get simply loved account your weblog posts. Any manner i will be subscribing for your feeds and even i success you get entry to consistently speedy. I’m without a doubt impressed along with your writing talents as well as with the layout to your blog. Is that this a paid topic or did you regulate it your self? Both way keep up the high-quality quality writing, it’s rare to see a notable weblog like this one these days.. 토토경비대 토토검증

 9. have you ever ever notion about along with a touch bit extra than simply your articles? I imply, what you say is fundamental and all. But simply imagine in case you added some super visuals or videos to give your posts greater, “pop”! Your content material is superb but with photos and clips, this weblog ought to absolutely be one of the maximum beneficial in its niche. Extremely good weblog! Hey! I recognize this is really off subject matter but i used to be thinking which blog platform are you the usage of for this website? I’m getting tired of wordpress due to the fact i’ve had problems with hackers and i’m looking at options for any other platform. I might be incredible if you could point me in the path of an awesome platform. 카지노

 10. high-quality beat ! I would love to apprentice whilst you amend your internet web page, how can i subscribe for a blog website? The account aided me a appropriate deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast furnished shiny clean concept. I discovered your weblog the usage of msn. This is an exceptionally properly written article. I’ll make certain to bookmark it and come returned to study extra of your beneficial information. Thanks for the submit. I can honestly comeback. Very high-quality put up and immediately to the factor. I am now not positive if this is truly the exceptional area to ask however do you human beings have any ideea in which to rent some professional writers? Thank you 🙂 เพื่อนฟุตบอล

 11. i’ve been surfing online extra than three hours these days, but i by no means found any interest-grabbing article like yours. It¦s adorable fee enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made suitable content material cloth as you did, the net will probably be plenty extra useful than ever earlier than. I don’t even know how i stopped up here, but i concept this publish turned into incredible. I do now not realize who you are but truly you will a famous blogger in case you aren’t already 😉 cheers! Pleasant read, i just surpassed this onto a chum who changed into doing a little studies on that. And he simply bought me lunch due to the fact i discovered it for him smile so let me rephrase that: thank you for lunch! 스포츠토토

 12. this text is an attractive wealth of beneficial informative this is exciting and nicely-written. I commend your hard work on this and thanks for this information. I comprehend it very well that if absolutely everyone visits your weblog, then he/she can really revisit it once more. I’m inspired, i need to say. Honestly not often do you come upon a blog that’s both educative and interesting, and permit me inform you, you’ve were given hit the nail for the top. Your concept is splendid; the factor is a aspect that insufficient clients are talking intelligently about. I’m satisfied that i found this at my locate a few aspect with this. Thank you for helping out, proper info 토토서치 먹튀검색

 13. Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people.. Generally I don’t read an article on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to try and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, very great post. Cool article it’s really. Friend on mine has long been awaiting just for this content. 토토사이트먹튀

 14. very exciting blog. Alot of blogs i see nowadays do not in reality provide some thing that i am interested in, however i’m most definately inquisitive about this one. Simply notion that i’d publish and can help you realize. pretty best submit. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that i’ve simply enjoyed surfing your blog posts. In any case i’ll be subscribing on your feed and that i hope you write once more quickly! That is my first t e i visit right here. I found so many exciting stuff in your blog particularly its dialogue. From the lots of remarks in your articles, i wager i’m no longer the handiest one having all of the enjoyment right here! Keep up the coolest paintings. That is a exceptional inspiring article. I am pretty much pleased along with your proper work. You put sincerely very helpful data.. Top notch effort to make this weblog greater top notch and attractive 토토매거진 검증업체

 15. that is the awesome mind-set, nonetheless is just now not assist to make each sence whatsoever preaching approximately that mather. Honestly any method many thank you similarly to i had endeavor to sell your very own article in to delicius nonetheless it’s miles apparently a quandary the use of your facts web sites can you please recheck the idea. Thanks another time . Exquisite weblog! I would like to thank for the efforts you have made in writing this submit. I am hoping the equal first-rate paintings from you within the future as well. I wanted to thank you for this websites! Thanks for sharing. Incredible websites 토토디펜드 검증커뮤니티

 16. thank you a lot for the submit you do. I really like your submit and all you share with us is up to date and quite informative, i would love to bookmark the page so i will come right here once more to read you, as you have executed a superb task. Interesting topic for a weblog. I’ve been looking the net for a laugh and got here upon your website. Terrifi submit. Thank you a ton for sharing your understanding! It’s far top notch to peer that some people still installed an effort into managing their web sites. I’ll make sure to check back again actual quickly. Thank you for a totally thrilling weblog. What else may additionally i get that type of information written in one of these ideal method? I’ve a mission that i’m sincerely now operating on, and i have been on the look out for such info. That is a superb inspiring article. I am quite a lot pleased with your suitable work. You put simply very beneficial records . Your weblog supplied us with treasured statistics to paintings with. Every & each pointers of your put up are extraordinary. Thanks lots for sharing. Hold running a blog 토토시대 먹튀검증

 17. thanks for taking the time to discuss this, i sense strongly approximately it and love getting to know extra on this subject matter. If feasible, as you benefit expertise, would you thoughts updating your blog with greater information? It’s miles extremely beneficial for me. Superb article! We’re linking to this wonderful submit on our website. Hold up the coolest writing. I excessive appreciate this submit. It’s hard to locate the best from the bad sometimes, however i assume you’ve nailed it! Would you mind updating your weblog with extra statistics 토스타검증커뮤니티

 18. Cool you inscribe, the information is simply salubrious in addition captivating, i’ll give you a hook up with my scene . The post may be very exceptional around the world many human beings want to examine this type of publish i am also a part of them and 주간토토 먹튀검증사이트

 19. thanks for the submit. I am a big fan of the weblog, i’ve even positioned a bit bookmark right on the tool bar of my firefox you will be satisfied to discover! This is genuinely informative blog for students, roof contractor west palm seaside hold up the good paintings. Thanks for posting this. Commercial cleansing service west palm seashore you maximum surely have built this weblog website into something unique. You made some suitable great points there. I did a search on the subject and determined many human beings will consider your blog. 카이소

 20. Therefore, i would like to thanks for the efforts you have got made in writing this article . I sincerely admire the form of subjects you post right here. Thanks for sharing us a outstanding statistics that is truly useful. Exact day! I was just surfing along and got here upon your blog. Simply wanted to say exact task and this submit sincerely helped me. good . I ought to honestly pronounce, inspired with your internet web page. I had no trouble navigating through all of the tabs as well as associated information ended up being simply simple to do to access. I lately discovered what i hoped for earlier than you understand it in any respect. Reasonably unusual. Is possibly to comprehend it for people who add boards or anything, website theme . A tones way to your consumer to communicate. 먹튀검증백과커뮤니티

 21. “this is exceptional weblog! So much to analyze! Keep posting and sharing! But hello, in case your looking for notable site. similarly, various related websites are registered inside the menu. The more you come, the greater information you could offer. It’s far in reality a nice and beneficial piece of facts. I’m glad which you simply shared this helpful data with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing .
  it was a wonderful chance to visit this kind of site and I am happy to know. thank you so much for giving us a chance to have this opportunity . Very informative post ! There is a lot of information here that can help any business get started with a successful social networking campaign” 먹튀

 22. first you obtain a excellent blog . I will be interested in greater similar topics. I see you got without a doubt very useful subjects, i can be always checking your blog thank you. Took me time to apprehend all the remarks, but i critically enjoyed the write-up. It proved being actually helpful to me and im high-quality to all the commenters proper here! Its continuously quality whilst you can’t handiest be knowledgeable, but additionally entertained! I am positive you had exciting scripting this write-up. You re in point of reality a simply right webmaster. The internet site loading pace is excellent. It sort of feels that you’re doing any exceptional trick. Moreover, the contents are masterpiece. You’ve got achieved a brilliant interest in this problem! I want you to thank in your time of this splendid examine!!! I definately enjoy each little bit of it and i have you ever bookmarked to check out new stuff of your blog a ought to examine blog! You completed some of first-rate factors there. Cool you write, the facts is superb and interesting, i’ll provide you with a link to my web site. I am very loved for this weblog. Its an informative subject matter. It help me very a lot to remedy some problems. Its possibility are so tremendous and working style so rapid. I actually like you are composing fashion, superb records, thankyou for posting. I see the best contents on your weblog and that i extremely love reading them. You truly make it look so smooth together with your performance however i locate this depend to be truely some thing which i assume i would never recognize. It appears too complex and extraordinarily large for me. I’m searching ahead to your subsequent post, i’ll try and get the cling of it! Thanks for sharing this records. I truely like your weblog submit very a whole lot. You have surely shared a informative and exciting weblog submit with people. I’m excited to uncover this web page. I want to to thanks for ones time for this mainly high-quality read!! I genuinely genuinely liked each part of it and that i additionally have you ever saved to fav to study new records on your site. I’ve read a few exact stuff here. Clearly worth bookmarking for revisiting. I marvel how a good deal effort you placed to create this sort of tremendous informative internet site. Thumbs up guys your doing a genuinely appropriate activity. I appreciate this article because it is complete of information i are looking for. I may additionally go to the website frequently to replace the ultra-modern data. An significantly famous and loved web-based totally e mail provider, aol mail is now a famend call. The mail service has gained its fundamental fan following due to the fastest interface and functions which are person-pleasant. You need to pick out this platform because right here, you get convenient get right of entry to to your emails and additionally experience numerous capabilities that are extraordinary. Clearly outstanding article. Thank you for sharing such precious statistics with us. I loved to examine this publish. That is actually helpful. Please preserve going with such properly articles. exceptional to be visiting your blog once more, it has been months for me. Properly this article that i have been waited for so long. I need this newsletter to finish my venture in the university, and it has same topic with your article. Thank you, great percentage. This is actually a pleasing and informative, containing all information and also has a awesome effect on the brand new era. Thanks for sharing it 토토마트 토토검증업체

 23. Wow! Such an amazing and helpful post this is. I really really love it. It’s so good and so awesome. I am just amazed. I hope that you continue to do your work like this in the future I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article . I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day! 카지노프렌즈

 24. Awesome info! I latterly came across your blog and were analyzing alongside. I thought i might leave my first remark. I don’t recognize what to say besides that i have. I’m able to see that you are an expert at your field! I am launching a website quickly, and your information can be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the achievement to your enterprise. I examine a article below the same title a while in the past, but this articles excellent is lots, lots higher. The way you try this.. I am very glad to read this text. I’m very interested in your weblog. Preserve posting like this. 먹튀타운 토토검증사이트

 25. wow, what an exceptional put up. I discovered this too much informatics. It’s far what i used to be in search of for. I would like to advocate you that please preserve sharing such form of information. If possible, thanks. splendid article! I need people to understand just how precise this facts is on your article. It’s exciting, compelling content. Your perspectives are similar to my very own concerning this issue.“thanks, notable publish. I truly like your factor of view! Thanks for posting 토토팡검증사이트

 26. g2g4s เว็บไซต์ตรงที่ยอดเยี่ยมของไทยที่นี้ pg slot เป็นผู้ให้บริการสะสมเกมสล็อตออนไลน์ที่อยู่ภายใต้เครือใหญ่ลำดับต้นๆและก็เป็นเว็บไซต์เครือที่มีเซิร์ฟเวอร์หลักเป็นของตนเอง

 27. pop99 pg ทุกที่ที่ต้องการที่ นักพนัน อยากได้ pg slot เลือกเข้ามา ใช้บริการ กับพวกเรา ตรงนี้ เครดิตฟรีคลิกเพียง แค่ลิงค์เดียวก็สามารถ เข้าใช้งาน ได้แล้ว โดยเว็บไซต์ pgslot

 28. Geri bildirim: pharmacy clothing store
 29. Geri bildirim: viagra 50mg coupon
 30. Geri bildirim: viagra brand name online
 31. Geri bildirim: cialis at walmart
 32. Geri bildirim: viagra pills price canada
 33. Geri bildirim: custome essay
 34. Geri bildirim: essay checking service
 35. Geri bildirim: help with writing essay
 36. Geri bildirim: sildenafil 60mg price
 37. Geri bildirim: cialis for daily use
 38. Geri bildirim: sildenafil 130
 39. Geri bildirim: viagra tablets canada
 40. Geri bildirim: viagra 10
 41. Geri bildirim: genuine viagra online uk
 42. Geri bildirim: cialis generic uk
 43. Geri bildirim: gabapentin halbwertszeit
 44. Geri bildirim: bactrim dehydration
 45. Geri bildirim: tamoxifen solvent
 46. Geri bildirim: love song lyrica
 47. Geri bildirim: metabolisme metformin
 48. Geri bildirim: rybelsus 14 mg tablet
 49. Geri bildirim: where can i buy tadalafil
 50. Geri bildirim: gabapentin eosinophilia
 51. Geri bildirim: metronidazole impetigo
 52. Geri bildirim: lexapro for sleep
 53. Geri bildirim: azithromycin effects
 54. Geri bildirim: spiraldynamics
 55. Geri bildirim: Spiral Dynamics
 56. Geri bildirim: bactrim ds 800-160 dosage
 57. Geri bildirim: vxi.su
 58. Geri bildirim: flomax tendonitis
 59. Geri bildirim: ddavp dialysis bleeding
 60. Geri bildirim: log p of repaglinide
 61. Geri bildirim: actos rebeldes
 62. Geri bildirim: amitriptyline price
 63. Geri bildirim: effexor dosages
 64. Geri bildirim: buy semaglutide
 65. Geri bildirim: protonix weight gain
 66. Geri bildirim: ranitidine synthroid
 67. Geri bildirim: venlafaxine capsules
 68. Geri bildirim: acarbose inhibitor
 69. Geri bildirim: cialis online pills
 70. Geri bildirim: levitra 20mg price
 71. Geri bildirim: viagra kuwait pharmacy
 72. Geri bildirim: ivermectin usa price
 73. Geri bildirim: ivermectin 0.5 lotion
 74. Geri bildirim: ivermectin price usa
 75. Geri bildirim: ivermectin eye drops
 76. Geri bildirim: generic brand viagra
 77. Geri bildirim: nebenwirkungen tadalafil

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Hello !

× Hi! How can we help you?